Product

Our Products

Navaratna
budha-panna
Guru-Pukhraj
Pukhraj
mangal-moonga
Chandra-Moti
gomed-rahu
ketu-lasuniya
shani-neelam
shani-neelam
shukra-jarkan
shukra-jarkan2
1-mukhi-rudraksha
2-mukhi-rudraksha
3-mukhi-rudraksha
4-Mukhi-Rudraksha
5-Mukhi-Rudraksha
6-Mukhi-Rudraksha
7-Mukhi-Rudraksha
8-mukhi-rudraksha
9-Mukhi-Rudraksha
10-Mukhi-Rudraksha
11-Mukhi-Rudraksha
12-Mukhi-Rudraksha
Ganesha-Rudraksha
Gauri-Shankar-Rudraksha
Shree yantra
Baglamukhi yantra
Gayatari yantra
Ganesh yantra
kuber yantra
mahamrityunjay yantra
mangal yantra
santan gopal yantra
sarswati yantra
kanakdhara yantra
katyayani yantra
bajanewala shankh
Dakshinavarti shankh
Gaumukhi Shankh
Vishnu shankh
moti shankh
Rudraksha Mala
Lal Chandan Mala
Moonge Mala
Sphatik Mala
Thulsi Mala